Vedtægterne er vedtaget på Generalforsamlingen 05-12-1996.

 

Kapitel 1. Foreningens navn og formål

§1.      Foreningens navn er Videbæk og omegns lystfiskerforening.

 

§2.      Foreningens formål er følgende:

Stk. 1. At skaffe medlemmerne adgang til sportsmæssigt fiskeri, dels gennem udsætninger og anden pleje af fiskebestanden i de, af foreningen lejede vande eller ved opkøb af ejendom med ret til fiskeri, og dels gennem afholdelse af foreningsture og lignende arrangementer. Køb kræver generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 2. At øge sportens anseelse, og at udvikle medlemmernes kendskab til fiskeriet som sport og til fiskevandenes pleje - F.eks. gennem film- og kursusvirksomhed. - Disse formål søges realiserede gennem udvalg nedsat af bestyrelsen.

 

Kapitel 2. :Medlemsforhold

§3.      Foreningen kan være tilsluttet en landsdækkende lystfiskerorganisation, og ind- og udmeldelse skal godkendes af en generalforsamling.

 

§4.      Nye medlemmer skal ved optagelsen, udover kontingentet betale et indmeldelsesgebyr der år efter år fastsættes af bestyrelsen.

 

§5.      Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden 1.marts betragtes medlemskabet som ophørt, og kan kun genetableres ved betaling af nyt indmeldelsesgebyr. Kontingentet gælder fra og med d. 1/3 til d. 1/3 ikke incl.

 

§6.      Unge under 18 år betragtes som juniorer.

Et medlems børn under 13 år må fiske gratis sammen med medlemmet på dettes ansvar for overholdelse af vedtægter m.v.

 

§7.      Stk.1. Ethvert medlem er forpligtet til, at

           Overholde foreningens vedtægter og love,

     samt gældende regler om mindstemål og         fredningstider. Fiskeri med sættesnører er       tilladt når de overvåges, øvrige                        selvfiskende  redskaber er forbudt.                   Herudover skal de udvise størst muligt           hensyn til lodsejernes interesser. Optræden,     der er uforenelig med foreningens arbejde      eller ånd, og grov eller gentagen                      overtrædelse af vedtægterne kan medføre       eksklusion.

Stk.2. Eksklusion vedtages af bestyrelsen, men det ekskluderede medlem kan indanke vedtagelsen for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

 

Stk.3. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller ligger i tilknytning til foreningsfiskevande.

 

Kapitel 3. : Bestyrelsens forhold.

§8.      Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, leder den under ansvar for generalforsamlingen og forvalter foreningens formue.

 

§9.      Stk.1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der af generalforsamlingen indvælges for to år ad gangen, således at to medlemmer afgår på ulige årstal og tre på lige årstal år. Afgørende er relativt stemmeflertal. Af hensyn til bestyrelsens arbejde kan kun medlemmer med bopæl i eller i umiddelbar nærhed af Videbæk kommune indvælges i bestyrelsen.

 

Stk.2. Hvert år vælges der to suppleanter, som i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald gennem længere tid, kan indkaldes af formanden. Ophører et bestyrelsesmed- lems mandat i bestyrelsesperioden, indtræ- der suppleanten for resten af den periode, bestyrelsesmedlemmet var valgt for.

 

§10.    Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.

 

§11.    Stk.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I

tilfælde af stemmelighed indkaldes til nyt bestyrelsesmøde og om nødvendigt til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med udsendelse af dagsorden når han finder det nødvendigt, dog også når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

 

Stk.3. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens og bestyrelsens

            forhandlinger og beslutninger

 

Stk.4. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, som skal være med til at afvikle foreningsaktiviteter.

 

Stk.5. Bestyrelsen kan efter behov indkalde udvalgsmedlemmer til bestyrelsesmøderne.

 

Kapitel 4. Generalforsamlingen

 

§12.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Beslutninger om ændringer af love og vedtægter og foreningens opløsning kan kun træffes på generalforsamlingen.

 

§13.    Stk.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest i februar.

Bestyrelsen skal indkalde hertil med mindst fjorten dages varsel ved annoncering eller pr. brev.

 

Stk. 2. Medlemmer der ønsker at fremsætte forslag på Generalforsamlingen skal senest fem dage før tilstile formanden forslaget i skriftlig form.

 

§14.    Stk.1.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til

antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk.2. Hvert medlem har kun en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

Stk.3. Kun medlemmer, over 13 år, der

har betalt årskontingent er stemme-

berettigede på generalforsamlingen.

 

§15.    Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når den finder det nødvendig, eller når 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemne. Til sådanne forsamlinger kræves fjorten dages varsel.

 

§16.    Den ordinære Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Formanden aflægger beretning

c) Revideret regnskab forelægges af kassereren

d) Behandling af diverse kontingenter, dag- uge- og årskortpriser

e) Behandling af skriftlige indkomne forslag

f) Valg af to hhv. Tre bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig afstemning eller håndsoprækkelse

g) Valg af to suppleanter

h) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

i) Eventuelt

 

Kapitel 5.Regnskabsforhold

 

§17.    Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk.2. Der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling, to revisorer og en revisorsuppleant. Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk.3. Specificeret regnskab og status skal af bestyrelsen forelægges foreningens revisorer til revision senest tre uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

 

Stk.4. Foreningen hæfter kun med foreningens formue.

 

§18.    I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel nettoformue overdrages til almennyttige formål med vægt på sportsfiskeriets fremme.

 

Kapitel 6. Foreningens opløsning

 

§19.    Stk.1. Ophævelse af foreningen sker ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er ekstraordinær. Der skal forløbe mindst seks uger mellem de to generalforsamlinger. Beslutningen om ophævelse skal på begge generalforsamlinger vedtages med mindst 75% af de afgivne stemmer.

 

Stk.2. Ved foreningens ophør skal den siddende bestyrelse drage omsorg for, at foreningens formue anvendes i overensstemmelse med § 18.